dzisiaj jest: 21 kwietnia 2019. imieniny: Anzelm, Bartosz, Feliks
Aktualności
Rekrutacja do szkół i przedszkoli na rok szkolny 2016/2017
Nabór do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Radziejowice na rok szkolny 2016/2017

 


Kryteria rekrutacji


Do publicznego przedszkola/oddziału przedszkolnego przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy.

 

W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane  kryteria określone w art. 20c ust.2 ustawy
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2015 r., poz. 2156 z późn. zm.), tj.

  • wielodzietność rodziny kandydata, potwierdzone pisemnym oświadczeniem rodzica/opiekuna prawnego,

  • niepełnosprawność kandydata, potwierdzone orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność,

  • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, potwierdzone orzeczeniem

o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie lekarza orzecznika ZUS o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy,

  • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, potwierdzone jak wyżej,

  • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, potwierdzone jak wyżej,

  • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, potwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu rodzinnego orzekającego o rozwodzie lub separacji lub akt zgonu
    lub pisemne oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o samotnym wychowywaniu dziecka i niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,

  • objęcie kandydata pieczą zastępczą, potwierdzone dokumentem poświadczającym objęcie dziecka pieczą zastępczą


Kryteria ustawowe mają jednakową wartość.


W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole/oddział przedszkolny nadal dysponuje wolnymi miejscami, będą brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, zawarte w  uchwale Nr IV/25/2015 Rady Gminy Radziejowice z dnia 12 lutego 2015 roku w sprawie określenia kryteriów rekrutacyjnych, do przedszkoli dla których organem prowadzącym jest Gmina Radziejowice oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

 

Wzór wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego dostępny będzie w danym przedszkolu/szkole podstawowej z oddziałami przedszkolnymi.

 

Terminy rekrutacji 


Terminy określa ZARZĄDZENIE NR 4/2016 Wójta Gminy Radziejowice z dnia 28.01.2016r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Radziejowice na rok szkolny 2016/2017.


 

Kontynuacja wychowania przedszkolnego


Rodzice dzieci uczęszczających do danego przedszkola/oddziału przedszkolnego składają na kolejny rok szkolny „Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego” w tym przedszkolu w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.

 

Wzór deklaracji dostępny będzie w danym przedszkolu/szkole podstawowej z oddziałami przedszkolnymi.

 

Szczegółowe informacje na temat postępowania rekrutacyjnego uzyskają Państwo w każdym przedszkolu/szkole podstawowej z oddziałami przedszkolnymi.

 


Nabór do pierwszych klas publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Radziejowice na rok szkolny 2016/2017

 


Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej i gimnazjum przyjmuje się
z urzędu dzieci i młodzież zamieszkałe w obwodzie danej szkoły na podstawie zgłoszenia rodziców /prawnych opiekunów.

 

Zgodnie z  ustawą o systemie oświaty kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej i gimnazjum mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami.

 

Kryteria rekrutacji

 

W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2016/2017 do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej i publicznego gimnazjum brane będą pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, zawarte uchwale Nr XIX/99/2016 Rady Gminy Radziejowice z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie określenia kryteriów rekrutacyjnych, wartości punktowej poszczególnych kryteriów oraz rodzajów dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i publicznego gimnazjum prowadzonych przez Gminę Radziejowice.Terminy rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i publicznego gimnazjum

 

Terminy rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych określa ZARZĄDZENIE NR 4/2016 Wójta Gminy Radziejowice z dnia 28.01.2016r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Radziejowice na rok szkolny 2016/2017.


 Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych publicznych gimnazjów na rok szkolny 2016/2017 określi Mazowiecki Kurator Oświaty.

 

Wzór wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej oraz gimnazjum dostępny będzie w danej szkole.

 

Szczegółowe informacje na temat postępowania rekrutacyjnego  uzyskają Państwo w każdej szkole podstawowej lub gimnazjum.


 Dokumenty i informacje do pobrania
« powrót